فهرست کارگاههای برگزار شده در مرکز تحقیقات فیزیولوژی

 

ردیف

عنوان کارگاه

مدرسین

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

کارگاه تئوری و عملی آشنایی و کار با حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات علوم پایه پزشکی، بایدها و نبایدها

دکتر علی قنبری

دکتر رقیه پاکدل

1396/2/26

9-13

2

کارگاه تئوری و عملی آموزش اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکتر علی قنبری

دکتر رقیه پاکدل

1396/3/9

9-13

3

کارگاه تئوری و عملی آموزش اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکتر علی قنبری

دکتر رقیه پاکدل

1396/9/20

9-13

4

کارگاه تئوری و عملی آموزش اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکتر رقیه پاکدل

1397/2/18

9-13

5

کارگاه تئوری و عملی آموزش اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکتر علی قنبری

دکتر رقیه پاکدل

1397/12/1

9-14

6

کارگاه الکتروفیزیولوژی ثبت پتانسیلهای میدانی برانگیخته نرونهای مغز در موش بزرگ آزمایشگاهی

زهره وزیری

1398/5/2

9-14

7

کارگاه تئوری و عملی آموزش اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکتر علی قنبری

دکتر رقیه پاکدل

1398/7/29

9-13

8

اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکتر رقیه پاکدل

1398/12/2

9-13