مقررات کار در مرکز تحقیقات فیزیولوژی و خانه حیوانات

 

1- لازم است که دانشجو قبل از شروع کار در مرکز خود را به کارشناس مرکز معرفی نماید و جهت انجام  طرح تحقیقاتی یا پایان نامه، یک نسخه از پروپوژال و مجوز کمیته اخلاق را به کارشناس مرکز تحویل دهد و  اتمام طرح یا پایان نامه را نیز اطلاع دهد.

2- رعایت سکوت در محیط آزمایشگاهها و راهروها الزامی است و موقع ورود به آزمایشگاهها تلفن همراه خود را روی حالت سکوت (Silent mode) بگذارید.

3- ورود به حیوانخانه بدون روپوش ممنوع است.

4- هیچ دانشجویی حق تکثیر حیوان آزمایشگاهی را ندارد مگر در شرایط خاص با هماهنگی استاد یا مجری طرح مربوطه و رئیس مرکز .

5- از زمان تحویل حیوان به دانشجو و محقق، مراقبت و نگهداری از حیوان به عهده تحویل گیرنده می باشد و قفس حیوانات، اتیکت مشخصات داشته باشد.

6- در صورتی که دانشجویی درخواست حیوان نماید و هنگام تحویل، از دریافت آن انصراف دهد، هزینه تکثیر ونگهداری حیوان به عهده دانشجو خواهد بود.

7- در صورتی که حیوانی در قفس بمیرد و بیش از 2 روز در این وضع دیده شود تمام حیوانات آن قفس معدوم خواهد شد و خسارت آن بر اساس قیمت هر حیوان از طرح یا پایان نامه مربوط به نفع امور جاری مرکز کسر خواهد گردید.

8- استفاده از دستگاهها باید طبق دستور العمل و نظارت کارشناس مرکز باشد. رعایت نظم و انظباط و دقت در تمامی مراحل کار با تجهیزات مرکز به شدت تأکید می گردد و تضییع اموال و تجهیزات متضمن جبران خسارت وارده، از طرف آزمایشگر می باشد.

9- هیچ دانشجویی حق استفاده بدون اجازه از وسایل آزمایشگاه دیگر را ندارد.

10- پس از اتمام کار در هر قسمتی از مرکز تحقیقات (آزمایشگاهها، راهرو و حیوانخانه) مسؤلیت تمیز کردن تجهیزات و محل انجام آزمایش به عهده آزمایش کننده بوده و در صورت عدم رعایت نظافت، از ادمه کار جلوگیری خواهد شد.

11- توجه شود که در پایان کار نباید حیوانی در آزمایشگاهها یا راهروها باقی بماند، حیوانات زنده به حیوانخانه منتقل و حیوانات مرده درون چاه انداخته شود.

12- حیواناتی که پس از اتمام آزمایشات زنده هستند و کار با آنها به اتمام رسیده است، معدوم و داخل چاه انداخته شود.

13- دستکش، سرنگ و هر جنس مصرفی و غیر قابل استفاده مجدد را فقط در سطل زباله بریزید، سرسوزنها در سطل مخصوص (Safety Box) ریخته شود.

14- لطفا پس از اتمام کار با کامپیوتر در اتاق کامپیوتر حتما قبل از خروج، کامپیوتر، کولر و برق را خاموش کنید.

15- آخرین دانشجویی که مرکز را ترک می کند از خاموش بودن تمام چراغها، هواساز و کامپیوترها مطمئن باشد و درب حیوان خانه و مرکز راقفل نماید.

16- به هیچ عنوان درجه های تنظیم شده روی تایمرهای حیوانخانه تغییر داده نشود.

17- نام خود و تاریخ استفاده از هر آزمایشگاه را در برگه روی درب آزمایشگاه مربوطه بنویسید.

18- نمونه هایی که قرار است در فریزر 70- قرار داده شود ابتدا در فریزر 20- قرار گیرد و جهت قرار دادن نمونه در فریزر 70-  از قبل با مرکز هماهنگ شود و خود دانشجو حضور داشته باشد.

19- وسایل و تجهیزاتی که از مرکز تحویل گرفته می شود، حتما پس از استفاده به مرکز تحویل داده شود .      

20-  ورود به آبدارخانه  با روپوش آزمایشگاه و بردن وسایل آزمایشگاهی به آبدارخانه ممنوع است. در صورت صرف غذا، حتما ظروف شسته و مرتب گردد.

21- رعایت حجاب و پوشش اسلامی طبق مقررات دانشگاه الزامی است.

22- حفظ اموال شخصی به عهده دانشجو بوده و مرکز هیچ گونه مسولیتی در قبال وسایل شخصی و یا گرانقیمت دانشجویان ندارد.