در آن دسته از طرحهای تحقیقاتی که طریق پژوهش بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام می شوند، لازم است کلیه اصول اخلاق در پژوهش برای کار با حیوانات آزمایشگاهی طبق معاهده های ملی و بین المللی رعایت گردند. همچنین اینگونه طرحها نیازمند تایید کمیته اخلاق و دریافت کد اخلاق در پژوهش می باشند. لازم به ذکر است که این کد که توسط موسسه ای که طرح تحقیقی در آنجا به ثبت رسیده است، ارائه می شود. شما میتوانید دستورالعملهای کار با حیوانات آزمایشگاهی را از لینکهای زیر دانلود نموده و استفاده نمایید.  

 

  1. راهنمای اخلاقی تعیین شدت مداخلات بر روی حیوانات آزمایشگاهی
  2. ملاحظات مهم در خصوص کار با حیوانات آزمایشگاهی
  3. راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی