مرکز تحقیقات فیزیولوژی یکی از قدیمی ترین مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان می باشد که در سال ۱۳۸۳ مورد موافقت اصولی و در سال ۱۳۸۶ مورد موافقت قطعی وزارت متبوع قرار گرفت.این مرکز در مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در ساختمانی جداگانه و دارای اتاق ها و واحدهای متعدد قرار گرفته است. هم اکنون 12 عضو هیات علمی در این مرکز تحقیقاتی مشغول به فعالیت می باشند. همچنین 15 آزمایشگاه تحقیقاتی فعال در زمینه های مختلف در این مرکز وجود دارد که تحت نظر و هدایت اعضای هیات علمی مرکز اداره میشوند. زمینه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات فیزیولوژی سمنان عمدتا در حیطه علوم اعصاب بوده است. این موارد شامل نروفیزیولوژی، نوروفارماکولوژی، نوروآناتومی، نوروبیولوژی مولکولی، نوروبیولوژی یادگیری و حافظه (رفتاری و الکتروفیزیولوژی)،‌ عملکرد عروق مغزی در مدل های حیوانی، تغییرات همودینامیک در مدلهای حیوانی، هدایت عصبی و عضلانی، ترمیم زخم، علوم بالینی شامل نوروسایکولوژی و نوروپاتولوژی می باشند. همچنین بتازگی زمینه تحقیقاتی جدیدی در خصوص دیابت، بررسی داروهای آنتی دیابتی جدید و عوارض دیابت بخصوص نفروپاتی دیابتی ایجاد شده است. امکانات و توانمندی‌های متعددی در مرکز تحقیقات فیزیولوژی سمنان وجود دارد که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: آزمایشگاه‌های الکتروفیزیولوژی ثبت LTP و ثبت فعالیت تک واحدی سلول، اندازه‌گیری سرعت هدایت عصب و عضله، یادگیری و حافظه رفتار شامل یادگیری احترازی غیرفعال، ترس شرطی، یادگیری و حافظه فضایی (ماز آبی موریس) و اندازه گیری فعالیت حرکتی، بررسی رفتاری درد (نروپاتی و درد های حاد و مزمن)، بررسی رفتاری اعتیاد، اضطراب و خواب، بررسی سکته مغزی ( ایسکمی، ادم و نفوذ پذیری عروقی) در حیوان آزمایشگاهی، ارزیابی فعالیت‌های عروقی (تغییرات فشار خون)، ارزیابی ترومای مغزی، میکرودیالیز، بررسی و اندازه‌گیری پروتئین و آنزیم، بررسی رفتاری استرس و افسردگی، ارزیابی ترمیم و کشش زخم و سوختگی در حیوان آزمایشگاهی، بررسی اثرات ورزش بر فرایندهای فیزیولوژیک، الکتروفیزیولوژی کیندلینگ.

مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان آماده ارائه خدمات پژوهشی و انجام طرحهای تحقیقاتی با دانشجویان و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور می باشد.