اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  1. بررسی پاتوفیزیولوژی و روشهای درمانی نوین اختلالات شناختی-رفتاری و نرواندوکرین در مدلهای حیوانی
  2. بررسی پاتوفیزیولوژی و روشهای نوین درمانی در دردهای نوروپاتیک ناشی از ضایعات عصبی و اختلالات اندوکرین در مدلهای حیوانی
  3. بررسی پاتوفیزیولوژی وروشهای نوین درمانی در سکته های مغزی و قلبی در مدلهای حیوانی
  4. رزیابی پاتوفیزیولوژی و روشهای درمانی نوین اختلالات متابولیکی و عوارض ناشی از هایپرگلایسمیا در مدل حیوانی
  5. طراحی و اجرای طرحهای پژوهشی در قالب کارآزمایی بالینی با همکاری گروههای بالینی.