اهداف:

هدف نهایی:

ارتقاء دانش در زمینه علوم فیزیولوژی، خصوصا اعصاب و رعایت مسائل اخلاقی در امر پژوهش از طریق فراهم نمودن بستر مناسب برای انجام پژوهش های مختلف پایه، بالینی، کاربردی و اپیدمیولوژیک بر اساس محور تحقیقاتی مرکز و همکاری با مراکز تحقیقاتی معتبر داخل و خارج از کشور، جهت بهبود سطح سلامت بهداشتی – درمانی و آگاهی جامعه

اهداف بلند مدت:

 • ارتقاء رتبه پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی در بین مراکز تحقیقاتی کشور
 • ارتقاء توان علمی – پژوهشی محققین و دانشجویان مرکز
 • ارتقاء و توسعه محیط پژوهشی – پشتیبانی مرکز
 • ارتقاء موقعیت ملی، منطقه ای و جهانی مرکز تحقیقات فیزیولوژی
 • ارتقاء پژوهشی، آموزشی و اداری مرکز تحقیقات فیزیولوژی

اهداف اختصاصی:

 1. افزایش کمی هر یک از شاخص های پژوهشی مرکز بر طبق دستورالعمل سالیانه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی
 2. افزایش توان علمی – پژوهشی اعضاء هیئت علمی مرکز، پژوهشگران و دانشجویان
 3. افزایش کیفیت محیط پژوهشی – پشتیبانی مرکز جهت بهره وری پژوهشگران
 4. افزایش فعالیت های پژوهشی ملی و بین المللی
 5. افزایش فعالیت مرکز تحقیقات فیزیولوژی و انجام پروژه های تحقیقاتی مربوطه

 

چشم انداز و ماموریت‌ها

 1. افزایش کمی هر یک از شاخص های پژوهشی مرکز بر طبق دستورالعمل سالیانه ارزرشیابی مراکز تحقیقاتی

استراتژی ها:

1/1. افزایش طرح های تحقیقاتی پایه و کاربردی به میزان 10% در سال

2/1. افزایش تعداد مقالات ایندکس شده نوع1 و نوع2 به میزان 10% در سال

3/1. افزایش برگزاری کارگاه های آموزشی- پژوهشی مورد نیاز

4/1. افزایش تعداد مقالات منتج از پایان نامه های دانشجویی

5/1. افزایش طرح تحقیقاتی مشترک با مراکز تحقیقاتی معتبر داخل و خارج از کشور

فعالیت ها:

 

ردیف

عنوان فعالیت

1

افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی در زمینه فیزیولوژی به میزان 10% نسبت به سال قبل

2

افزایش چاپ مقالات ایندکس نوع 1 و 2 به میزان 10% نسبت به سال قبل

3

افزایش طرح های کاربردی و کلینیکال ترایال به میزان 5% نسبت به سال قبل

4

افزایش تعداد مقالات در ژورنالهای  معتبر با ضریب تأثیر بالاتر به میزان 10% نسبت به سال قبل

.B افزایش توان علمی – پژوهشی اعضاء هیئت علمی مرکز، پژوهشگران و دانشجویان

استراتژی ها:

1/2 .  افزایش تعداد برگزاری دوره های آموزشی مدون جهت توانمندی سازی پژوهشگران و دانشجویان

2/2 . افزایش تعداد برگزاری دوره های آموزشی غیر مدون جهت توانمندی سازی پژوهشگران و دانشجویان

3/2 . افزایش تعداد شرکت پژوهشگران و دانشجویان در همایش های داخلی و خارجی

4/2 . افزایش تهیه کتب و مقالات مورد نیاز اعضاء هیئت علمی و دانشجویان

5/2 . افزایش تهیه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز پژوهشگران

6/2 . افزایش جذب منابع مالی خارج از مرکز و دانشگاه برای تجهیز آزمایشگاه ها

فعالیت ها:

ردیف

عنوان فعالیت

1

افزایش تعداد برگزاری جلسات ژورنال کلاب برای اعضاء هیئت علمی و دانشجویان

2

افزایش شرکت اعضاء هیئت علمی و دانشجویان در کنگره های مرتبط

3

افزایش خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و تهیه کتب مورد نیاز پژوهشگران

4

افزایش تهیه مواد آزمایشگاهی جهت انجام طرح های تحقیقاتی

5

افزایش رضایت مندی پژوهشگران از امکانات آزمایشگاهی جهت انجام طرح تحقیقی

 

.C افزایش کیفیت محیط پژوهشی – پشتیبانی مرکز جهت بهره وری پژوهشگران

استراتژی ها:

1/3 . افزایش تعداد هیئت علمی پژوهشی و کارآمد

2/3 . افزایش استخدام کارشناسان پژوهشی کارآمد

3/3 . افزایش فضای فیزیکی مناسب جهت استقرار اعضاء هیئت علمی جدید

5/3 . افزایش تعداد آزمایشگاه ها و ست آپ ها

6/3 . بروزرسانی سایت مرکز تحقیقات فیزیولوژی

فعالیت ها:

 

ردیف

عنوان فعالیت

1

بروز رسانی و طراحی جدید سایت مرکز

2

افزایش ست آپ های تحقیقاتی مختلف

3

برگزاری جلسات در خصوص تدوین مجدد برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات فیزیولوژی با حضور ذی نفعان و اعضاء مرکز

 

.D افزایش فعالیت های پژوهشی ملی و بین المللی

استراتژی ها:

1/4 . افزایش پروژه های تحقیقاتی مشترک با مرکز تحقیقاتی و دانشگاه های داخل و خارج کشور

2/4 . عقد قرارداد همکاری با مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران خارج از کشور

3/4 . اعزام اعضاءهیئت علمی و دانشجویان مرکز به خارج از کشور جهت شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی

4/4. بازدید پژوهشگران و اساتید برجسته داخلی و خارجی از مرکز تحقیقات فیزیولوژی جهت آشنایی با امکانات مرکز و ایجاد روابط پژوهشی.