بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

اساسنامه مرکز تحقیقات فیزیولوژی

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی و درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات فیزیولوژی که در این اساسنامه "مرکز تحقیقات" نامیده می شود. برای تأمین اهداف زیر مورد موافقت قطعی قرار گرفت.

ماده 2- اهداف

 1. -    توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم "فیزیولوژی"
 2. -    انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
 3. -    جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها
 4. -    تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه "فیزیولوژی"
 5. -    ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین
 6. -    کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
 7. -    همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از:

الف - شورای عالی

ب - رئیس مرکز

ماده 4- اعضاء شورای عالی مرکز عبارتند از:

 1. -      رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان
 2. -      معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان
 3. -      معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان
 4. -      رئیس مرکز
 5. -      سه نفر از اعضای هیأت علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تأئید رئیس دانشگاه

ماده 5 وظایف شورای عالی مرکز به شرح زیر می باشد:

 1. -    تصویب خط مشی پژوهشی مرکز
 2. -    تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی طبق مقررات و ضوابطه مربوطه
 3. -    بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز
 4. -    بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
 5. -    تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستورالعمهای اجرایی مرکز تحقیقات
 6. -    پیشنهاد  سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره: مصوبات شورای عالی مرکز بر اساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس مرکز دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 7- وظائف رئیس مرکز:

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده 8- اعضاء مرکز: دارای دو نوع عضو به شرح زیر است:

الف- اعضاء پیوسته: که اعضاء هیأت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

ب اعضاء وابسته: که اعضاء هیأت علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی هستند.

ماده 9- منابع مالی مرکز:

الف درآمدهای حاصل از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب- کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه یکصد و هشتاد و جهارمین جلسه مورخه 19/10/86 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید.

 

 

                                                                                            دکتر لنکرانی

                                                                                           وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی