کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

 کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

برگزاری کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

دانشجویان گرامی علاقمند به تحقیق و پژوهش

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی در روز چهارشنبه 1398/11/30 ساعت 9 الی 13 در محل مرکز تحقیقات فیزیولوژی برگزار می گردد. دانشجویانی که قبلا توسط کمیته تحقیقات دانشجویی ثبت نام آنها صورت گرفته مجاز به شرکت در این دوره یک روزه هستند. پس از پایان کارگاه گواهی شرکت در طرحهای تحقیقاتی حیوانی به دانشجویان اعطا می گردد. لطفا دانشجویان گرامی حتما با لباس مناسب کارگاه (روپوش سفید تمیز) حضور یابند. مدرس این دوره سرکار خانم دکتر پاکدل از اعضای مرکز تحقیقات فیزیولوژی می باشند.

کلمات کلیدی